Khảo nghiệm hóa chất chế phẩm diệt côn trùng gia dụng

Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. HCM _ Bộ Y tế, là một hai đơn vị thực hiện công tác khảo nghiệm tính an toàn và hiệu lực của hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng theo thông tư số 29 của Bộ Y tế Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp phòng chống vector truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền tại thực địa; Ký kết và thực hiện các nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Quy trình thực hiện khảo nghiệm